Fosilliyeler evírímní faş ite


Evírím teg`limatına karata, bötön canlılar bír-bírsínnen kilíp çıkkannar. Ílík bar bulgan bírer canlı törö vakıt ütü bílen başkasına evírílgen hem bötön törler şulay urtaga çıkkan. Teg`limatka küre, bu üzgeríş yöz millionnarça yıl íçínde bulgan hem adım-adım tormoşka aşkan. Bu xelde, şuşı bíldírílgen vakıt íçínde sansız ara törlerníñ formalaşuı hem yeşegen buluları kireklí. Bu gipotíza buyınça, elí haman balık sıyfatlarına iye buluına karamastan, indí kaybír söyrelüçíler sıyfatlarına iye bula başlagan yârtılaş balık-yârtılaş söyrelüçí canlılarnıñ yeşegen buluları kirek. ye ise de söyrelüçí sıyfatlarına iye bulgan kilíş, başka taraftan da kaybír koş sıyfatların buldırgan söyrelüçí-koş canlılarnıñ bar buluları kireklí. Bular bu protsíss íçínde kamil bulmagan, kimçílíklí, invalid sıman canlılar bulırga tiíş. Ívolyûtsinistlar ílík bularnıñ yeşegenlíkleríne inangannarı bu xıyalıy canlılarnı “ara-kiçíş forması” dip isímlendírírler.

Eger çınnan da bu tördegí canlılar ílík yeşegen bulsa, bularnıñ sannarı hem törlerí millionnarga, xetta milliardlarga citerge tiíş. Hem elbette, bu ubırlı, kurkınıç canlılarnıñ kaldıkları tabılgan fosilliyeler arasında urın aluı da kireklí. Çönki bu ara-kiçíş formalarnıñ bügín bílíngen xayvan törlerínnen de xetta kübrek buluı hem dönyanıñ her tarafı bu fosilliyeler, ara-kiçíş formalar kaldıkları bílen tulı bulırga tiíş. Darvin “Törlerníñ kilíp çıgışı” kitabında monı şulay añlata:

 “Eger teg`limatm derís bulsa, törlerní bír-bírsí bílen beyleüçí sansız ara-kiçíş törleríníñ elbette yeşegen buluları kirek...Bularnıñ yeşegenlíklerín kürsetüçí deliller barıtik fosilliyeler arasında gına tabıla ala.”1

Lekin, bu yullarnı yâzuçı Darvin, bu ara forma fosilliyelerníñ bír niçík te tabıla almaganlıgın bíle idí. Bu xelníñ anıñ teg`limatı öçön çişílmes mesele ikenlígín küre idí. Şunıñ öçön, “Törlerníñ kilíp çıgışı” kitabınıñ “Teg`limatnıñ avırlıkları” (Difficulties on Theory) isímlí bülímínde şulay yâzdı:

“Eger çınnan da törler başka törlerden ekrín revíştegí üzgeríşler neticesínde kilíp çıkkan iken, nige sansız ara-kiçíş formaların taba almıybız? Nige bötön tabigat bír butalçık xelínde tügíl de, kamil bularak bilgílengen hem hernerse üz urınında? Sansız ara-kiçíş formaları bulırga tiíş, lekin nige cir yözíníñ sanıy almaslık kader küp kíne katlamnarında alarnı taba almıybız?... Nige her gíologik íçtelík hem her katlam şundıy beyleníşler bílen tulmagan? Tiz gíologik protsíss neticesínde bular urtaga çıgarılmıy hem belki de bu kileçekte miním teg`limatme karşı kullanılaçak iñ böyök delil bulaçak.”2

Bu çişílíşí tabıla almagan olı meselení Darvin üz vakıtında tik şul çordagı fosilliyelerníñ  citerlík bulmauı bílen gíne añlata idí. Cíntíklí, fosilliyelerní tabu niyâtí bílen íşlenegn kazılmalar neticesínde citmegen ara formalarnıñ elbette tabılaçagın bíldírgen idí. Evírímçíler Darvinnıñ bu farazına ışanıp, 19 nçı yöz`yılnıñ urtasınnan alıp xezírgígeçe bötön dönya buyınça lixoradkalı revíşte fosilliye ízlenülerí ütkeríp, şuşı ara-kiçíş formaların ízledí. Lekin, olı tílek bílen ízlenílgen bu ara-kiçíş formaları hiç te tabılmadı. Ütkerílgen kazınularda hem ízlenülerde iye bulıngan bötön tabılgannar, evírímçíler tarafınnan kötílgennerníñ kirísí bularak, canlılarnıñ cir yözönde kinetten, kimçílíksíz hem kamil revíşte urtaga çıkkanlıkların kürsettí. Evírímçíler teg`limatnı delilleü urınına, anı üz kulları bílen çíríttí. Meşhür palíontolog (fosilliyeler bílgíçí) Dírík V. Íydjír üzí bír evírímçí buluına karmastan, bu xakıykatní şulay tefsiller:

“Problímabız şul: fosilliyeler kaldıkların cíntíklí bularak tikşírgeníbízde, törler ye ise sıynıflar derecesínde bulsın, devamlı bularak bír ük xakıykat bílen karşılaşırbız; adım-adım evírím bílen formalaşmagan, kinetten cir yözönde barlıkka kilgen gruppalar kürírbíz.”3

Canlılar cir yözönde kinetten hem bötön kilíş kilíp çıkkan

Сir yözí katlamnarı hem fosilliye kaldıkları cíntíklengenínde, cir yözöndegí canlı tormoşnıñ kinetten barlıkka kilgenlígí kürílír. Komplíkslı tözílíşke iye bulgan canlılar fosilliyelerí tabılgan iñ tiren cir katlamı – 520-530 million yıl ílík bulganlıgı bilgílengen “Kímbriy” katlamı. Kímbriy katlamnarında tabılgan fosilliyeler ekem-tökemnerden, trilobitlardan, diñgíz bolıtlarınnan, sualçannardan, míduzalardan, diñgíz yoldızlarınnan, yözüçí kabıklılardan, diñgíz liliyâlerínnen torgan umırtkasızlar törlerínnen gıybaret. Iñ kızıgı – bírbírínnen bik ayırılgan bu törlerníñ barısınıñ da bír mizgílde, ataları bulmagan kilíş urtaga çıguı. Şul sebepten, gíologik edebiyâtta bu mogcizalı vakıyga “Kímbriy şartlauı” bularak isímlengen. Bu katlamdagı küpçílíkní teşkil itken canlılarda xezírgí canlılardan hiç te ayırması bulmagan küz, sañak, kan yöríşí kíbík komplíkslı sistímalar, bötönlíkní kürsetüçí fiziologik tözílíşler küzetíle. Ürnegí, trilobitlarnıñ ikí linzalı kerezsıman küz tözílíşí – bír dizayn mogcizası. Garvard, Roçístír hem Çikago univírsitítlarınnan buluçı gíologiyâ profíssorı Dívid Raup; “Trilobitlarnıñ küzí, tik zamanıbızda yâxşı ukıtılgan hem soñ derece seletlí bulgan bírer optika injínírı tarafınnan gına barlıkka kitíríle algan tözílíşke iye idí” dip bíldíre.4

Bu komplíks tözílíşlí umırtkasızlar, üzlerínnen alda cir yözönde bírdenbír canlılar buluçı bír küzeneklí organizmnar bílen hiçbír beyleníş ye ise kiçíş forması bulmagan kilíş, kinetten hem kimçílíksíz revíşte urtaga çıkkannar. Evírímçíl edebityâtnıñ meşhür jurnalınnan sanalgan

“Cir fennerí” (Earth Sciences) jurnalınıñ rídaktorı Riçard Monístarski, evírímçílernı şakkattırgan bu Kímbriy şartlauı turında şulay yâza:

“Bügín kürílgen, bula algan kader komplíks tözílíşlí xayvan formaları kinetten barlıkka kilgenner. Bu vakıt Kímbriy Devíríníñ nek` başına turı kile hem cir yözíníñ bírínçí komplíkslı canlılar bílen tuluı bu evírímçíl şartlau bílen başlangan. Xezírgí könde dönyanıñ her tarafına taralgan umırtkasızlar gruppaları ílíkkígí Kímbriy Devírínde de bar idí hem bügín de bulganı kíbík, bír-bírínnen bik ayırmalı idí.”5

Cir yözíníñ niçík şulay kinetten bír-bírínnen bik ayırılgan umırtkasız törler bílen tulıp taşuı, hiçbír urtak ataga iye bulmagan kilíş, ayırım tör canlılarnıñ niçík şulay peyda buluı, evírímçíler tarafınnan hiç te cevap taba alınmagan soraulardan. Evírímçíl töşínçení dönyakülem xelde iñ aldıngı yaklauçılarınnan sanaluçı ingliz biologı Riçard Doukins, ul yaklagan tízislarnı bötönley tamırdan yaraksız kıluçı bu xakıykat xakında şularnı bíldíre:

...”Kímbriy katlamnarı bírínçí umırtkasızlar törkímnerí tabılgan iñ iskí katlam. Bular, bírínçí bularak urtaga çıkkan xellerí bílen, bula algan kader evírím kürgen sıman. Eytírsíñ, hiçnindi evírímçíl tarixka iye bulmastan şunda barlıkka kilgen kíbíkler. Tabigıy ki, bu kinetten barlıkka kilü bula algan kader yaratılışnı yaklauçılarnı kanegat ite.”6

Doukins ta kabul itkení kíbík, Kímbriy şartlauı yaratılışnıñ açık bír delilí. Çönki canlılarnıñ hiçbír evírímçíl ataları bulmagan kilíş, bír mizgílde barlıkka kilüleríníñ bírdenbír açıklaması - yaratılış. Evírímçí biolog Duglas Futuyma da, “canlılar cir yözönde ye bötönley kamil hem kimçílíksíz bularak peyda bulgannar, ye de üzlerínnen alda bar bulgan kaybír canlılar törlerínnen evírím küríp urtaga çıkkannar. Eger kimçílíksíz hem kamil, bírbötön kilíş barlıkka kilgen bulsalar, ul vakıtta östön bír akıl tarafınnan yaratılgan buluları kirek” diíp, bu xakıykatní kabul ite.7

Şulay uk Darvin , “eger bírük sıynıftagı küp sanlı törlerníñ tormoşları bír mizgílde hem bírge başlangan bulsa, bu tabigıy sílíktsiyâ arkılı urtak atadan evírím kürü teg`limatına ütírüçí bír sugu bulır” dip yâzgan.8

Kímbriy Devírí ise, nek` Darvin tarafınnan “ütírüçí sugu” bularak tasvirlangan xelní isbatlıy. Şul sebepten, Şvítsiyâlí evírímçí Stífan Bíngston, Kímbriy Devírí turında süz itken vakıtında ara formalarnıñ yûklıgın kabul ite hem “Darvinnı şaşırtkan hem oyâldırgan bu xel, bízní de haman şaşırta kile” dip bíldíre.9

Kürílgençe, fosilliye kaldıkları canlılarnıñ, evírím bíldírgen kíbík bírínçíl,bötön bulmagan, kimçílíklí formalardan alıp, bíraz tagın evírím kürgen hem alga kitken bötönleşü protsíssı neticesínde tügíl, bír mizgílde hem iñ kamil xelde barlıkka kilgenlíklerín kürsete. Kıskası, canlılar evírím arkılı barlıkka kilmegen, yaratılgan.

Evírímníñ sudan cirge küçü ekiyâtí

Evírímçíler Kímbriy Devírínde urtaga çıkkan umırtkasız diñgíz canlılarınıñ un millionnarça íllar ütü bílen balıklarga evírílgenín yaklar. Lekin, Kímbriy Devíríndegí umırtkasızlarnıñ hiçbír ataları bulmaganga küre, bu umırtkasızlar bílen balıklar arasında da evírím bulganın kürsete alırlık hiçbír ara forması da yûk. Yugıyse, skílítları bulmagan hem katı ölöşlerí geüdeleríníñ tışkı kısımnarında urın algan umırtkasızlarnıñ, katı ölöşlerí geüdeleríníñ urtasında urın aluçı söyâklí, kılçıklı balıklarga evírílülerí bik olı üzgeríş hem küp sanda ara formalarında íz kaldıruı kirek. Evírímçíler bu xıyalıy formalarnı tabar öçön 140 yıldan birlí fosilliye katlamnarın astın öske kitíre bire. Millionnarça umırtkasız fosilliye bar, millionnarça balık fosilliyelerí bar, emma bírkím de bír gíne de bulsa ara forma fosilliyesí tapmagan. Evírímçí palíontolog Gírald T. Todd, “Söyâklí balıklarnıñ evírímí” isímlí bír mekalesínde bu xakıykat karşında şuşı çarasız soraularnı bilgíli:

“Söyâklí balıklarnıñ barça öç sıynıfı da fosilliye katlamnarında bírük vakıtta hem kinetten urtaga çıga... Yârar, emma bularnıñ tamırları kayda? Bu kader törlí hem komplíkslı canlılarnı ni barlıkka kitírgen? Hem niden alarda evírímçíl ataların kürsetüçí ízler yûk?”10

Evírímçíl stsínariy balıklarnı da bilgílí bír vakıttan soñ bír şikílde sudan çıgıp, cirde yeşeüçí canlılarga evírílgennerín yâklıy kile. Lekin, sudan cir östöne çıgu ekiyâtín delilli alaçak hiçbír fosilliye kaldıgı da yûk. Evírímçílernıñ bu stsínariyâleríne küre, balıklar başta amfibiyâlerge evírílgenner. Emma, bu stsínariyâleríníñ de hiçnindi delilí yûk. Yârım balık – yârım amfibiyâ buluçı bírer canlınıñ yeşegenlígín kürsetüçí bír gíne de fosilliye tabılmagan. “Umırtkalılar palíontologiyâsí hem evírím” kitabın yâzuçı meşhür evírímçí Robírt L. Karroll, bu xakıykatní “bírínçí amfibiyâler bílen balıklar arasındagı ara forma fosilliyeleríne iye tügílbíz” diíp, üzí tílemese de monı bíldíre.11

Evírímçí palíontologlar Kolbírt hem Moralís ise, amfibilerníñ öç sıynıfın teşkil itken bakalar, kelteler hem sualçannar xakında şuşı yûrımnı yâsıylar:

“Palíozoy Devírínde amfibiyâleríníñ urtak bírer ataga iye bulganlıkların kürsetüçí bír gíne delil de yûk. Bílíngen iñ bírínçí bakalar, kelteler hem sualçannar (sísilyânnar) xezírgí vakıtta yeşegen ürnekleríne soñ derece oxşagannar.”12

Emma, monnan 50 ílga kader ílík bír balık – amfibiyâ arası fosilliyeníñ bar buluı xisaplana idí. Yâşí 410 million yıl bularak bíldírílgen hem Solíkant isímí birílgen balık fosilliyesí, küp kíne evírímçíl çıganaklarda şöbhesíz ara-kiçíş forması bularak tanıtıla idí.

Evírímçíler Solíkantnı primitiv üpkege, evírím kürgen mige, cirge yâraklı tsirkulyâtsiyâ hem aşkazanı sistímasına, xetta primitiv revíşte yöri aluga iye buluçı ara-kiçíş forma bularak yâklıy idíler. Bu yûrımlar 1930 larnıñ soñına kader bötön fenni cemegatler tarafınnan bexessíz revíşte kabul itíle kildí. Lekin, 1938 nçí yılnıñ 22 nçí díkabr könínde Xind okíanında bik kızık açılış buldı. 70 million yıl alda nesílí bítken bír ara – kiçíş forması bularak tanıtılgan Solíkant gailesíníñ canlı eg`zası okíanda totıldı! Solíkantnıñ tírí bír ürnegí buluı evírímçíler öçön şiksíz olı şok buldı. Evírímçí palíontolog Dj. L. B. Smit, “yulda dinozavrga tap bulgan bulsam, bu kader şaşırmas idím” dip bíldírdí. 13

Bu vakıygadan soñ kilgen íllar íçínde başka urınnarda da 200 den artık Solíkant totıldı. Bu balıklarnıñ totıluları bílen bírge, evírímçílernıñ xıyalıy yûrımları ni derecege iríşe ala alganlıgı küríndí. Solíkant, alda bíldírílgençe, ni primitiv upkege, ni de zur mige iye tügíl bulıp çıktı. Evírímçíl cíntíkleüçíler tarafınnan primitiv üpke bularak sanalgan geüde ölöşö, balık geüdesínde buluçı may kapçıgınnan başka bírni de tügíl ikenlígí isbatlandı. 14

Östevíne, “sudan çıguga ezírlengen bír söyrelüçíler eg`zası” bularak tanıtılgan Solíkant, çınlıkta okíannıñ iñ tiren urınnarında gına yeşegen hem 180 mítr tirenlíkten öske hiç çıga almagan bír töp balıgı ikenlígí añlaşıldı. 15

Koşlarnıñ hem imízüçílerníñ xıyalıy evírímí

Evírím teg`limatına küre, tormoş suda evírím kürgennen soñ, amfibiyâler bílen bírlíkte cirge küçken imíş. Amfibiyâlerníñ bír ölöşö de, teg`limat buyınça söyrelüçílerge öyleníp, bötönley cir xayvanı xelíne kilgen. Mondıy bír üzgeríşníñ fiziologik hem anatomik yaktan mömkin bula almaganı, ürnegí, su íçínde barlıkka kilüçí amfibiyâ yomırkalarınıñ, korı cirde barlıkka kilüçí söyrelüçílerníñ yomırkalarına evírílüí mömkin bula almaganın kürsetüçí bik küp sanlı deliller bar. Fosilliyelerge karasak, hiç mondıy üzgeríşníñ yâşelmegenín kürírbíz: söyrelüçíler amfibiyâler bílen aralarında hiçbír beyleníş bulmagan kilíş, hiçbír “ataları” bulmagan revíşte cir yözönde barlıkka kilgen canlılardan. Umırtkalılar palíontologiyâsínde avtoritít sanaluçı evírímçí Robírt Karroll “iñ bírínçí söyrelüçílerníñ bötön amfibiyâlerden bik ayırmalı bulganlıkların hem atalarınıñ elí haman bilgílenmegenín” kabul itü mecbüriyâtínde kalgan. 16

Lekin evírím ekiyâtíníñ xıyalıy stsínariyâlerí monıñ bílen gíne bítmi. Çönki cirge çıkkan bu xayvannarnı elí “oçırırga” da kirek! Evírímçíler koşlarnıñ evírím kürgenlíkleríne inangannarı öçön, bu canlılarnıñ söyrelüçílerden kilgenlíklerín bíldíre. Yugıyse, cirde yeşeüçí canlılardan bötönley ayırıluçı tözílíşke iye buluçı koşlarnıñ, hiçbír geüde míxanizmı adım-adım bulgan evírím modílı arkılı añlata alırlık derecede tügíl. Hernerseden alda, koşnı koş itüçí iñ möhim üzínçelík, yâg`ni kanatları, evírím tarafınnan añlatıla almagan bik olı mesele. Török evírímçílerınnan Engin Korur, kanatlarnıñ evírím arkılı añlatıla almaganlıgın şulay tanıy:

“Küzlerníñ hem kanatlarnıñ urtak üzençílígí, barıtik bötönley formalaşkan xellerínde gíne vazıyfaların üti aluları. Başka süz bílen eytkende, citíşsízlígí bulgan küz bílen kürílmes, yârım kanat bílen oçılmas. Bu organnarnıñ niçík barlıkka kilüí elíge yâxşı yâktırtılmagan sírlerníñ bírsí bularak kalgan.” 17

Kürílgençe, kanatlarnıñ bu kimçílíksíz tözölöşöníñ niçík bulıp ta, bír- bír artlı oçraklı mutatsiyâler neticesínde barlıkka kilgenlígí bílen beylí sorau bötönley cavapsız kala. Bírer söyrelüçíníñ algı ayakları, gínnarında bulgan bozılu (mutatsiyâ) neticesínde niçík ittíríp kimçílíksíz bularak kanatka evírílüí hiç te açıklana almıy. Ayıruça, bírer cir canlısınıñ koşka evírílüí öçön barıtik kanatları buluı gına da citerlí tügíl. Cir östönde yeşeüçí canlınıñ koşlar tarafınnan oçar öçön kullanılgan başka küp kíne tözílíş bílen beylí míxanizmnarı yûk. Ürnegí, koşlarnıñ söyâklerí cir canlılarınnan bik küpke ciñílrek. Üpkelerí tagın da ayırmalı tözílíşke hem funktsiyâlílíkke iyâ. Başka muskul hem skílít tözölöşöne iyâler hem bik üzínçelíklí yörek, kan-tsirkulyâtsiyâ sistímaları bar. Bu míxanizmnar adım-adım formalaşa almıy. Şul sebeplí, cirdegílerníñ koşlarga evírílgenín bíldírüçí teg`limat bötönley bír safsatadan gıybaret. Bularnıñ artınnan tagın bír sorau akılga kile: bötön bu fennen tış ekiyâtní dörös sanasak, bu ekiyâtní dörösleüçí küp kíne sanlı “bír kanatlı”, “yârım kanatlı” fosilliyeler niden “karşılık bularak”, delli bularak tabıla almagan?

Xıyalıy koşlar atlası

Evírímçíler tarafınnan “míne iñ böyök delil” bularak tek`dim itílgen iñ ehemiyâtlí canlılarnıñ bírsí - 135 million yıllık Arxíoptíriks isímlí koşnıñ bír fosilliyesí idí. Xayvan, kanat oçlarında söyrelüçí ayaklarına oxşagan organnarı, kíçkíne tíşlerí hem koyrıgındagı umırtkası sebeplí evírímçíler tarafınnan “söyrelüçílerden koşlarga kiçíş forması” bularak tanıtıldı. Lekin íllar ütü bílen, 1984 te könbatış Tíxas çülínde tabılgan 225 million yıllık bír koş fosilliyesí bötön bu yaklanılgannarnı çíríttí. Çönki Protoavis isímí birílgen bu xayvan, “koşlarnıñ atası” bularak bíldírílgen Arxíoptírikstan 75 million ílga ölkenrek buluına karamastan, bötönley bír koş bulıp çıktı. Ayıruça, Arxíoptíriksnı “ara-kiçíş forması” bularak kürsetílüínde rol uynagan ayakları da bírni añlatmıy: bügín könyâk Amírikada yeşegen Opiszoxomus Xoatzin isímlí koşnıñ da ayakları bar.

Evírímçílernıñ bu farazları 1997 nçí ílnı tabılgan yaña Arxíoptíriks fosilliyesí bílen bírge bötönley yûkka çıktı. Bu fosilliyede bötönley koşlarga xas bulgan hem oçuların buldırgan “stírnum” soyâgíníñ tabıluı, Arxíoptíriksnıñ evírímçíler bíldírgençe yârım koş – yârım dinozavr tügíl, bötönlígí bílen oçuçı koş ikenlígín isbatladı.

Östevíne, ütken aylarda Kıtayda tabılgan yaña koş fosilliyesí, Arxíoptírikstan bik küp aldagı çorda yeşegen hem bötön koş üzínçelíkleríne iye bulganlıgı küríndí. “Science” hem “Nature” kíbík meşhür fen jurnalları tarafınnan bíldírílgen xeberge küre, bízden 220 yıl alda yeşegen bu koş xezírgí koşlar bílen bötönley bírük üzínçelíklerge iyâ. Evírímçíl matbugat ta xetta, bu xeberní “koşnıñ atası koş, dinozavr tügíl” dip tarattı.

Xıyalıy koş-dinozavr beyleníşí

Arxíoptíriksnı ara forma bularak kürsetüçí evírímçíler, başta da bíldírtkeníbíz kíbík, koşlarnıñ dinozavrlardan kilíp çıkkanlıgına ışana kildí. Yugıyse, dönyanıñ iñ aldıngı koş bílgíçlerínnen buluçı tönyâk Korlina univírsitítı profíssorı Alan Fíduççia, üzí evírímçí buluına karamastan, koşlarnıñ dinozavrlarnıñ tuganı ikenlígíne kiskín bularak karşı çıga. Fíduççia şunı bílgírte:

“25 yıl buyınça koşlarnıñ baş söyâklerín cíntíkledím hem dinozavrlar bílen aralırında hiçbír oxşaşlık kürmщdím. Koşlarnıñ dürt ayâklılardan kilíp çıkkanlıgı tíorisí palíontologiyâ dairesínde 20. yöz`yılnıñ iñ olı oyâtı bulaçak.” 20

Kanzaz univírsitíndagı iskí koşlar buyınça spítsialist Larri Martin da koşlarnıñ dinozavrlar bílen bírük nesílden kilgenlígín bíldírüçí teg`limatka karşı çıga. Martin, evírím tarafınnan bu tíma buyınça tap bulıngan kapma-karşılıklar turında süz itken vakıtında, “dörösín eytírge kirek bulsa, eger dinozavrlar bílen koşlarnıñ bírük tamırdan kilgenlíklerín yaklauçılardan bulgan bulsa idím, monıñ turında her torıp söylegením vakıt oyâlaçaktım” dip eyte. 19 Kıskası, barıtik nigízí bílen Arxíoptírikska gına tayândırılırga tırışılgan “koşlar evírímí” stsínariyâsí, nibarı hem nibarı evírímçílernıñ farazı hem xıyal köçleríníñ bír çagılışı gına.

Adem balasınıñ cir yözönde tormoş başlauı da – küpçílíkníñ tek`dimí buyınça kabul ittírílírge tırışılgan “maymıl- kíşí” ekiyâtíníñ kirísí bularak – bír mizgílde hem kimçílíksíz revíşte barlıkka kilgen. Kıskası, cíntíklenílgenner evírím teg`limatın bexessíz bír revíşte çíríte hem “törlerníñ kilíp çıgışı” oçraklı tügíl, yaratılış ikenlígín isbatlıy. Bötön canlılarnı yâraltuçı, alarga şekíl (forma) hem kıyâfet birüçí, alarnı rizıklandıruçı, yâşetüçí hem ütírüçí – Allah. Bötön galem Rabbıbıznıñ bír eserí hem niçík bírer resím üz ressamın bízge tanıtsa, galem de Rabbısın tanıtır. Kíşíge bu xakıykatní kürü hem galem Xucasınıñ kodretín añlau tiíşlí.

Çıganaklar

1. Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964,179nçı bit.

2. Charles Darwin, The Origin of Species, 172, 280nçí bitler.

3. Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the British Geological Association,87nçí tom, 1976, 133nçí bit.

4. David Raup, "Conflicts Between Darwin and Paleontology", Bulletin, Field Museum of Natural History, 50nçí tom, gıynvar1979, 24nçí bit.

5. Richard Monestarsky, "Mysteries of the Orient", Discover, apríl1993, 40nçı bit.

6. Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, London: W. W. Norton 1986, 229nçı bit.

7. Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon Books, 1983.197nçí bit

8. Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964,302nçí bit.

9. 9 Stefan Bengston, Nature, Vol. 345, 1990, 765nçí bit.

10. Gerald T. Todd, "Evolution of the Lung and the Origin of Bony Fishes: A Casual Relationship", American Zoologist, tom 26, No. 4, 1980, 757nçí bit.

11. R. L. Carroll, Vertebrate Paleontology and Evolution, New York: W. H. Freeman and Co. 1988,  4nçí bit

12. Edwin H. Colbert, M. Morales, Evolution of the Vertebrates, New York: John Wiley and Sons, 1991,99nçí bit.

13. Jean-Jacques Hublin, The Hamlyn Encyclopædia of Prehistoric Animals, New York: The Hamlyn Publishing Group Ltd., 1984, 120nçí bit.

14. Jacques Millot, "The Coelacanth", The Scientific American, tom193, Díkabr1955, 39nçíbit.

15. Bilim ve Teknik Dergisi, noyâbr1998, san372, 21 nçíbit.

16. Robert L. Carroll, Vertebrate Paleontology and Evolution, New York: W. H. Freeman and Co., 1988, 198nçíbit.

17. Engin Korur, "Gözlerin ve Kanatların Sırrı", Bilim ve Teknik, san203, oktyabr1984, 25nçíbit.

18. Pat Shipman, "Birds Do It... Did Dinosaurs?", 28nçíbit.

19. Pat Shipman, "Birds Do It... Did Dinosaurs?", 28nçí bit.

2011-04-22 17:53:36

About this site | Ana sexifesíne tírke | Add to favorites | RSS Feed
Birídegí meğlümatlar, alarnιñ bu sitege iye ikenlíklerín tanιtu şartlarιnda ğιna, tüleüsíz rewíşte sιñarlana (kopiyelene) hem taratιla ala.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."