Monafik`lar baylıkların Allah yulında sarıf itírge kiskín revíşte tílemesler.


Mönafik`lar saran hem üzsöyâr (ígoist), üzlerín gíne yaratuçı kíşíler. Malların,  kíşílíklík sıyfatlarınnan yırak bulgan,  üzíne bír törlí totışları bílen saklarlar. Allahnıñ yulında üzlerí de sarıf itmes hem mö`minnerníñ de xeírlí íşlerde malların sarıf itüleríne karşı kilírler. Eger baylıkların sarıf itmeseler, ul vakıtta mösölmannar zegıyflenír hem bu sebeplí taralıp bítírler dip töşíneler. Mantıksızlıkka iye buluları sebeplí , mal-mölketníñ xak saxibí Allah ikenlígín hem tílegeníne artıgı bílen biríp, mö`minner yûksızlıktan hem avırlıktan bítmeyâçeklerín añlamaslar.

Ul monafik`lar ansarlarga eytírler: "Müxacirlerge yârdem itmegíz, malıgıznı birmegíz peygamber yanında bulgannarga xetta taralıp kitkenneríne çaklı", – dip. Cirde ve küklerde bulgan baylık Allahu tegaleníkídír, lekin monafik`lar hiçnerse uylamaslar. (Monafik`lar süresí, 7)

Bedeviy gereblerínnen beg`zílerí Allah yulına birgen malları yûkka çıktı dip bíleler, ve sízge bela-kaza kilüní köteler. Üzleríníñ başlarına yâman bela-kaza kileçek. Allah alarnıñ süzlerín işítüçí ve íşlerín bílüçí. ( Teübe süresí, 98 )

Allahuga hem axiretke ışanmauçılarda dönya derecesí öçön kíşílerge malların riyâ bílen bireler. (Alar şaytan kuştannarıdır). Bír kíşíníñ yakın dustı şaytan bulsa, ul şaytan nindi yâman dustır. (Şulay bulgaç, Kor`en bílen gamel kılmıyça, şaytanga dus bulmagız, belki Kor`en bílen gamel kılıp, şaytanga doşman bulıgız).  ( Nisa süresí, 38 )

 Monafik`larnı Allah üzlerí korgan tertipsízlík íçínde buar. Monafik` bír-bír artlı izalar çiger.

Iy Muxemmed g-m! Monafik`larga eyt: "Kirek ixtıyârıgız ile, kirek ixtıyârsız mallarıgıznı sadaka kılıgız, elbette, sízden kabul bulaçak tügíl, çönki síz fasıyk kavím buldıgız”. Alarnıñ birgen sadakalarınıñ kabul buluın hiçnerse tıymadı, meger Allahuga ve Anıñ rasülíne ışanmauları tıydı ve namaznı yâlkaulık bílen ukuları hem sadakaların riyâ bílen avırsınıp birülerí tıydı.  ( Teübe süresí, 53-54 )

Iy mö`minner!birgen sadakalarıgıznı minnet kılıp ye ise rencítíp biríp, sevabın yûgaltmagız! Riyâ bílen birgen kíşíler – kefírler kíbi, alar Allahuga hem axiret köníne ışanmıylar, şulay da kíşílerge yâxşı kürínír öçön sadaka bireler. Riyâ bílen ye ise rencítü bílen birílgen sadakanıñ misalı – östöne tufrak kungan şoma taş kíbi, yâñgır suı tufraknı yûıp töşíre de, taş tap-takır bulıp, yâlangaç kala. Alar birgen sadakalarınıñ ecíríne iríşírge hiç kadir bulmaslar. Allah Kor`en bílen gamel kılmıyça kefír bulgan kíşílerní turı yulga kündírmes.  ( Bakara süresí, 264 )

Allahuga iman kitírígíz, rasülülla bílen sugışka çıgıgız, dip, bír süre iñdírílse, ul monafik`larnıñ bayları sinnen sugışka çıkmaska röxset sorıylar: "Bízge öyde kalırga röxset birsene! Kaluçılar bílen bírge bíz de öyde utırıp kalır idík", – diler.  ( Teübe süresí, 86 )

Iy síz Kor`en vegazlerín işítüçí kíşíler, Sízlerden beg`zílerígíz saranlık kılır, tiíşlí sadakalarnı birmes, eger bíreü saranlık kılsa, saranlık kıluınıñ zararı üzínedír yâg`ni Allah nig`metlerínnen mexrüm buluga sebeptír. Bit Allah bay, sízníñ sadakagızga moxtac tügíl, emma síz yârlısız dönyada hem axirette de Allahunıñ nig`metleríne moxtacsız. Eger síz Allahuga itagat itüden baş tartsagız, sízníñ urınıgızga başka zatlarnı kitírír ki, alar sízden xeírlí bulırlar, yugıyse sízníñ kíbi imannan, itagatten ve izgí gamellerden baş tartuçı bulmaslar.  ( Muxemmed süresí, 38 )

Monafik`lar peygamberíz (s.a.v.) níñ söíníçíne hem bexítíne könleşeler. Allah, peygamberíbízge (s.a.v.) monafik`lar tarafınnan açulı iteçek küp nig`metler birdí.

Ul monafik`lardan: "Eger Allah üzíníñ yûmartlıgınnan bízge baylık birse, sadaka birír idík hem, elbette, izgílerden bulır idík", – dip Allahuga gehíd kıluçıları bar. Kayçan Allah alarga rexmetínnen baylık birse, saranlanalar, ul baylıknıñ xakın çıgarudan baş tartalar. Yalgan söyleülerí ve Allahuga birgen veg`delerínde tormauları sebeplí, Allahu tegale alarnıñ küñílíne Allahuga yulıgaçak könneríne çaklı nifak – monafik`lık çirín saldı. ( Teübe süresí, 75-77 )

Ye sin xisab ve ceza könín, kıyâmetní yalganga totkan kíşíní kürdíñmí? Ul yalgançı yâtimní kagar, aña zolım iter. Üzíní hem başkalarnı kızıktırmas fekıyrlerge aş ve sadaka birírge.( Magun süresí, 1-3 )

Birgen sadakalarnıñ sevabı küp mertebe arttırılaçak, kíşíler Allah yulına sadaka birírler, lekin sadakalarına minnetní ve rencítüní iyertmesler. Alarnıñ ecírlerí Rabbıları xozurında, alarga añda kurku hem kaygı bulmas.  ( Bakara süresí, 262 )

Fekıyrlerge ye ise sorauçılarga yâxşı süzler eytü hem xata íşlerí bulsa, gafu itü rencítíp birgen sadakaga karaganda yâxşırak. Allah sízníñ üpkelep ye ise rencítíp birgen sadakagızga moxtac tügíl, Ul bay hem mihírbanlı.  ( Bakara süresí, 263 )

2011-04-22 17:42:47

About this site | Ana sexifesíne tírke | Add to favorites | RSS Feed
Birídegí meğlümatlar, alarnιñ bu sitege iye ikenlíklerín tanιtu şartlarιnda ğιna, tüleüsíz rewíşte sιñarlana (kopiyelene) hem taratιla ala.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net