Kosmosnı Allah yarattı


Íçínde tormoş kaynagan galemníñ  nindi şartlarda bar buluvı,  kosmosnıñ nindi kanunnarga karata tözílgení xakında bulgan sorauga cavap ízleü, fikírleü, fen exíllerí arasında küptennen başlangan.  Moña karata küp kíne teg`limatler , açışlar tek`dim itílgen.

20 nçí gasır başında kosmos xakında bírdenbír  dörös  teg`limat bularak ”statik teg`limat” tanıla.  Bu teg`limat galemníñ  meñgí bulganın hem xereketsíz xelde meñgí bulaçagın bíldíríp ul zamannıñ fenínde çagılış taba.

Kosmosnıñ hiç üzgeríşsíz buluvın tefsillegen statistik teg`limatga tayanıp, bu teg`limatnıñ galemníñ yaratılmavı,e üzínnen-üzí bír barlık dip tanılgan fikírge de kuşılıp, cemgıyâtte matírializm agışları da köçeíp kite.

Matírializm ise, barı tik matdeníñ barlıgın hem kamillígín gíne tanıy. Monnan tış hiçbír nerseníñ de yûklıgın beyân ite.  Bu teg`limat nigízínde 19 nçı gasırda yeşegen Karl Marks tarafınnan dialíktik matdeçílík karaşları barlıkka kile.

19 nçı gasırda kosmosnıñ yaratılmavın tefsillegen statistik teg`limat hem matírializm felsefesí, bír-bírsíne beylí revíşte  Allahnıñ yûklıgın isbatlauga taba xereket başlıy. Şulay uk,zamandaşları bulgan matírialist felsefeçí Gíorg Politsír kosmosnıñ statistik teg`limatına tayanıp ,“Felsefeníñ başlangıç adımnarı” isímlí kitabında: “Eger galem yaratılgan bulsa idí, ul vakıtta anıñ Allah tarafınnan kinet, yûktan barlıkka kilüvín tasvirlagan küríníşler küzetílüví tiíşlí”, –  dip yâza.

Politsír üzín xaklı dip bílüví sebeblí – 19 nçı gasırda “kosmosnıñ statistik xaletí”  teg`limatı dörös  dip tanıldı. Emma 20 nçí gasırda tíxnologiyâler alga kitu arkılı tagın da tirenrek  hem  dörösrek ütkerílgen  açışlar, moña kader xaklı dip tanılgan statistik teg`limatnı hem matírializm felsefesín tamırınnan cimírdí, yâlgış buluvın açıklap birdí.

21 nçí gasırda fiziklar tarafınnan moña kader fen öçön ışanıla almaslık bulgan  açış - galemníñ bír mizgílde yûktan barlıkka kilüví  fenni yaktan isbatlandı. Bu teg`limat “Böyök şartlau” isímí bílen bilgílendí. Bu açış  kosmosnıñ asılında yûktan yaratıluvın hem herdaim xerekette buluvın dönyaga tanıttı. Moña kader bulgan “galemníñ statistik teg`limatına“ kapma-karşı kilgen “Böyök şartlau”  açışı,bötön dönya galimnerí hem  törlí fen tarmakları tarafınnan bírdem bularak  tanıldı.

“Böyök şartlau” açışınıñ  tarixı:

1929 ílında, AKŞnıñ  Kaliforniyâ Mont Vilson planítariyâsínde Amírika galimí-astronom Ídvin Habbl  tílískoptan kosmos cisímnerín cíntíklep  küzete hem yoldızlarnıñ yıraklaşuvına beylí bulgan yâktılıknıñ kızıl spíktrga taba aşkınuvın küre. Astrofizikada  kızıl spíktrga iye bulu – yoldızlarnıñ bír-bírsínnen yıraklaşu xereketínde  ikenlígín bíldíre. Kızıl spíktr şunı açıklıy. Dimek kosmos zurayâ, kiñeyûge taba xereket ite.

Bu açışnı tagın da abstrakt xelde tasvirlau öçön , noktalar yâsalgan şarnı kabartıp, bu şardagı noktalarnıñ bír bírsínnen yıraklaşu bílen çagıştırırga mömkin.

Asılında, bu xakıykat tagın da ílígrek böyök galimnerníñ bírsí, fizik  Albírt Ínştíyn tarafınnın da açıklangan idí. Emma, ul üz  zamanında tanılgan “statistik teg`limatga” karşı bula almavı sebeplí, bu açış xakında bíldírtmegen. Bu xelní A. Ínştíyn tagın da soñrak “ kar`íranıñ iñ zur xatası” dip bíldíreçek.

“Böyök şartlau”  açışınıñ ehemmití:

Bu teg`limatnı kullanganda, kosmosnıñ kiñeyû protsísın hem  vakıtnı kiríge taba borıp karalgan vakıt, herbarlık kirí “bír nokta” ga kayta. Dimek ,kosmos bír noktanıñ şartlap kiñeyû sebeplí barlıkka kilgen. Tagın da açıgrak eytkende, bu nokta – hiç avırlıgı bulmagan bír yûklık. Yâg`ni kosmos, galem yûktan barlıkka kilgen. Bu noktanıñ şartlavı “Böyök şartlau”  , inglizçe ise "Big Bang" teg`limatı dip isímlengen.

Fen tarafınnan bugíngí könde gíne açılgan xakıykat  ise, Kör`ende indí 14 gasır ílík añlatılgan:

Allah küklerní hem cirní yûktan bar itüçí.”  (Eman süresí , 101 ayât)

Añlaşılgança, Big Bang  teg`limatı bötön barlıknıñ, matdeníññ bír vakıtta  yûktan barlıkka kiluvín açıklıy.

Bu xakıykat  ise Kör`ende şulay uk 14 gasır ílík añlatılgan:

Inkar ituçíler kurmilermí elle, iñ başta kükler cir bílen bírleşken idí, bíz alarnı ayırdık(írklaştırabız) hem herbír canlını sudan yarattık. Haman da ışanmıylarmı?” (Kör`en, Enbiyâ (Píygamberler) süresí, 30 ayât)

Bu ayâtníñ  “Böyök şartlau”   teg`limatı bílen kilíşuvín hem bötön barlıknıñ yûk bulgan bír noktadan – yûklıktan barlıkka kilüví kön kíbík açık.

Şulay uk 14 gasır ílík Kör`ende bolay xeber itílgen:

Bíz kükní böyök kodret bílen bina ittík hem şiksíz Bíz  (anı) kiñeytüçílerdenbíz.” (Zariyât süresí,47)

“Böyök şartlau”  açışı  bötön kosmosnıñ yûktan bar buluvın  hem bu yaratılışnıñ  başınnan alıp azagına xetlí bik  tögel xisap bílen idare itílgenín , bularnıñ barısı öçön  de östön  köç, kodret iyâsí bír yaratuçı kireklígín hem Allahnıñ barlıgın isbatlıy.  Big  Bangnıñ bu ciñüví arkılı matírialist felsefeníñ fundamíntı bulgan “meñgílík madde” töşínçesí de tarixta kaldı. Şulay iken, Big Bangtan alda nerse bar idí hem “yûk” bulgan kosmosnı  şul böyök şartlau arkılı  bar itken köç  ni? Elbette ki, bu sorau bír yaratuçınıñ barlıgın kürsete. Meşhür atíist felsefeçí Antoni Flíu bu tíma bílen beylí bularak  şularnı bíldíre:

“ Açılu kíşíníñ ruxına eybet  te`sir itkenín söylerler. Min de açılıp şunı bíldírírge tílim, Bing Bang modílí atíist kíşíge bik  borçu kitíre. Bügíngí bílím dini çıganaklar tarafınnan yaklangan nerselerní isbat ittí. Kosmosnıñ bír başlangıçı bulganın açıkladı. Barı kosmosnıñ bír soñı hem bír başlangıçı bulmaganın kabul itken vakıtıbızda gına, kosmosnıñ xezír bar buluvın  açık revíşte yâklıy alabız. Min haman da bu revíştegí açıklamaga ışanam, lekin bu açıklaunı Big Bang karşında yaklau bik ciñíl hem rexet xel bulmaganlıgın bíldírüvím kirek.”

Üzín atíist yâsar öçön dím sukırlarça bulunı şart dip almagan küp kíne galimner ise, kosmosnıñ yaratılışında çiksíz köç iyâsí bulgan bír yaratuçınıñ rol uynaganın kabul ite. Bu yaratuçı hem maddení hem vakıtnı yaratırga tiíş buluçı, yâg`ni ikísínnen de beysíz barlık bulırga tiíşlí. Meşhür Amírika astrofizigı Xax Ross  bu xakıykatní şulay açıklıy: “Eger zaman hem madde şartlau bílen bírlíkte barlıkka kilgen iken, ul vakıtta kosmosnı barlıkka kitírgen sebepníñ kosmostagı vakıt hem urınnan bötönley beysíz buluvı kirek. Bu bízge yaratuçınıñ kosmostagı bötön bulgannan östön buluvın kürsetír. Şulay uk yaratuçınıñ, kaybírüeler tarafınnan yaklanılganı kíbík, kosmosnıñ üzí bulmaganlıgın, kosmosta urın alıp ta, barı şul kosmos íçíndegí bír köç bulmaganlıgın bíldírír.

Bu galimner tarafınnan açık bíldírílgençe, madde hem vakıt bötön bar bulgannnardan beysíz hem çiksíz köç iyâsí bír yaratuçı tarafınnan bar itílgen. Ul yaratuçı – küklerníñ hem cirníñ böyök Rabbısı bulgan Allah.

2011-04-22 17:40:10

About this site | Ana sexifesíne tírke | Add to favorites | RSS Feed
Birídegí meğlümatlar, alarnιñ bu sitege iye ikenlíklerín tanιtu şartlarιnda ğιna, tüleüsíz rewíşte sιñarlana (kopiyelene) hem taratιla ala.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top