Xz. Mexdiníñ (g.s.) kilüín ul zamanda yeşeüçílerníñ kübísí añlamas


Adnan Oktar (Xarun YÂx`yâ):…Emma Axır Zaman devíríndebixisap nerseler çiratlaşıp tormoşka aşar. Her nerseüz zamanı bílen, kardeşíbíz borçılmasın…

 

Iñbaşta mexdilík zamanı başlanır. Annarı kíçkínebír cemagat – Mexdi cemagatí küp íşler başkarır. Hem xalıknıñkubísí bu íşlergekarata bitaraf, xebersíz kalır. Bu eytíp kitkennerím miním üz süzím tügíl, bular barısı da peygamberíbíz Möxemmet (sav) kisetíp kuygan, bulaçak, ehemiyâtlí nerseler. (Mexdiníñbaşkargannarı xakında) işítmiçexebersíz küp íllar kalaçaklar. Mexdigekarata yâla yâgu, gaípleüler bulır. Ukuçılarına (yanındıgılırına) avırlıklar hem katı basım yâsalaçak. Törmegeutırtırga tíleyâçekler. Cemgıyât nigízí bílen bozılgan xelgekileçek. Bötön Islam galemíndehem bötön dönyada şundıy yâlgışlıklar, bozıklıklar yâşeneçek. Xedislerdeküp kíneurında Mexdiyâtníñ, yâg`ni Mexdi cemagatíníñni barı 313 kíşíden gıyberet buluı xakında xeber itíle. Bu xedisler bír-bírsínnen bik ez ayırıla. Lekin barısında da 313 kíşí bulaçagı xakında işaret itíle. Bik küp xedisler bar. Hem Mexdi bílen yâneşedebuluçılar xz. Yosıf (as) tap bulgannarga tap bulaçaklar. Xz. Musa (as) kíbík Xz. Mexdi dekurkınıçlık íçíndeyâşeyâçek. Mondıy şartlarnıñxikmetí debik olı. Yâg`ni ni kader Mexdi cefa çikkenlígí hem ni kader kíşíler monnan xebersíz buluları ap-açık bilgílensín. Çönki soñında, «bíz bílgen bulsak, yârdem itüdetırışlık kürsetken bulır idík»,- dip eytüçíler debulır. Irtege, bírer könní eytírler ki, «min Mexdiníñkilíşín bílsem, elbetteanıñbaşkargannarına kuşılır idím!» Hem «eger Islam diníníñxakim iteçegínemömkinlíkler açılganın bílseidík, canıbıznı hem malıbıznı bu íştefida iter idík»,- diyûçíler bulır. Emma bolay eytealmauları öçön Allahbötön Mexdi bílen beylí galemetlerní urtaga saldı. Yâg`ni Mexdi kilüín işaretleüçí hertörlí galemetlerní Allahbarlıkka kitírdí. Hem indí «bíz bílmedík, añlamadık»,- diyâlmesler. Bír kím dekarşılık, rizasızlık bíldírealmas. Kíşílík tarixınıñ7 míñíl (Peygamberíbíz (sav) vakıtında kullanılgan Nux peygamber  (as) tufanınnan alıp ye ise Ibraxim peygamber tuışınnan alıp barılgan íra, xisaplau buyınça) bulaçagı xedislerdexeber itílgen. Bediuzzaman Said Nursi Xezretlerí deMexdiníñüzínnen soñkileçegín ap-açık eytíp üte. Mexdi ütiyâçek vazıyfalarnı da ap-açık xeber ite. Bu xakıykatkekarata rizasızlık ni S. Nursi ukuçıları tarafınnan da, ni başka cemagatler tarafınnan da bula almas. Çönki bu Tak`dar (YÂzmış). Şulay ittíríp, Allahbu meselelerdexatalı nerseler söyleüçílerníñtavışların kiser. Mondıy xikmetler Mexdiníñkuvvetínnen hem ruxi köçöníñte`sirínnen…Eger Mexdi tiz arada tanılıp bílínsehem üzínekarata, hiçnindi avırlıklarsız, barıtik xörmet hem yârdem gínekürse, ul vakıtta bu zat Mexdi bula almas. Mexdilík vazıyfasın üter öçön hem çınlıkta bu derecegeiríşüöçön bu zatnıñdaimi revíşteavırlıklar hem sınaular bílen karşılaşuı şart. Bularnı yâşep ürnek kürsetüí kirek hem bu vakıt Mexdi öçön iñxikmetlí hem bik zur ehemiyâtkeiyâ. Meselen, Xz. Mexdi 1979 íllarında uk kilíp, şul uk vakıta tanılsa, bötön anı tanıgan kíşí aña iyerse, tanısalar - monı her kíşí başkarır. Mondıy ciñíl sınaular, şartlar yâşense, ul vakıtta Mexdiníñderecesí nigeşul xetlí yugarı?!  Allahgadíllík iyâsí. Mexdigemondıy avırlıklar faydasız tügíl,  bu zatnıñkireklí derecegeiríşüí öçön birílgen sınau. Axiret KöníndeAllahbötön kíşílerní saf-saf, imamnarın baş ittíríp tuplayâçak. Mexdiní de, başka peygamberlerní dekitírteçek. Hem mondıy sorau bireçek: «Niçeíl Allahyulına öndedíñ?» Mexdi moña, meselen, «15 yâise25 yıl bu vazıyfanı ütedím»,- dise, Allahsorar: «kayçan tanıldıñ?» Mexdi eytír: «35 nçí yılda kíşíler tarafınnan tanıla başladım.» Allahsorar: «Nindi aıvrlıklar kürdíñ?» Mexdi eytír: «Allahım, miní törmegeattılar, östímeyâla yâktılar, gaípledíler. Miña iñyakın bulgan kíşílerímnen, xetta mösölman kardeşlerímnen debik küp avırlıklar kildí. Allahım, Sin kisetken, Istanbulda miña karşı çıgaçak, şul alda Siníñtarafınnan bíldírílgen imam kíşí depeyda buldı. Hem Sin peygamberíbíz (sav) aşa bíldírtkeníñkíbík, bu kíşí üz vazıyfasın ütedí, miña karata gaípleüler söyledí»,- dip cavap bireçek. Imam Rabbani söyli monı. Istanbulda Mexdigekarşı çıgaçak bír din exílíníñbulaçagı xakında xeber ite. Imam Rabbani şundıy imamnıñMexdigekarşı íşler alıp baraçagın bik ehemiyâtlí bularak küre. Hem, ig`tibar itsegíz, şulay uk ikí koyrıklı yoldız, yâg`ni Lyulin koyrıklı yoldızınıñçıgışına da zur ehemiyât birgen Imam Rabbani. Kalgan galemetlerní xedislergeyullıy, yâg`ni xedislerden karaştırırga kiñeş ite. Xedislerdebik küp Xz. Mexdi xakında galemetler tabarsız digen. Lekin kímdír üzíníñzamanında hiçbír galemetní «kürmegení» sebeplí, Mexdi kilmi dip eyte. Bötön galemetler bulgan xelde, alarga bír galemet tebulmagan kíbík! 18 yıl ütken…

Emma, xedislerdeMexdiníñçıgışı bílen ük galemetler çiratı başlıy. Bírnçílerden bik tavışlı şartlau buluı bíldírílgen. Hem yâlkınnan her`yâk yâktırtılganı, kíşíler monı köndíz kildí dip, kön buldı dip bílülerí. Bu 1979 da buldı. Bosforda…Bu bulmadı,alar öçön bu yûk! Bular barısı da bulıp ütüínekaramastan. Kag`begehöcüm yasalmadı, Ífratnıñsuı tuktatılmadı, Ramazan aínda 15 kön ara bílen Ay hem Koyâş totılmadı. Alar öçön hiçbírí deyûk! Mondıy galim ni disín?! ElbetteMexdi kilmedí, çıkmadı diyâçek. Emma, Imam Rabbani iñmöhim nerselerge: bírsí koyrıklı Lyulin yoldızına ig`tibar itergekuşkan. Ki, ul izgí zatnıñşuña ig`tibar-işaret itüí arkılı monıñbulganın añladık. Bu yoldız küpten tügíl küríngende… Iñzur níçkelíklerní Imam Rabbani bíldírgen, başka galimner bílen çagıştırsak. Xedislerdebu açık kilíş bar. Ikínçí möhim dip bíldírgení- Istanbulda Mexdigekarşı çıguçı bidgatçí galim. Başka meg`lümetler xedislerdebik tögel urın ala. Dimek anı (Mexdigekarşı çıgaçak bu imamnı) bu naçar gamellergekyâfírler hem Islam doşmannarı yûneldíreçek hem ul kíşí, Kaderde(YÂzmışta) bulganı öçön, üzíníñimam Mexdigekarşı bulgan vazıyfasın ütiyâçek. Dönyaga  yañadan kaytsa da, üzíníñvazıyfasın üter idí bu yalgançı. Bötön bu vakıygalardan tiz-tiz ütíp barabız… Mexdiníñañlaşıluı öçön Said Nursi eyteki: «Cemgıyâtníñakıllı, tiz añlauçı kíşíleríníñbaşlarında şik barlıkka kilmesín!»- digen. Kíşíler şikketiz birílgennerín bíldírgen. Axırzamanda 10 nan 1 sínetügíl, 20 den 1 kíşígedeışanırlık, tayanırlık bulmas digen. Cemgıyât şul kader bozılaçak. Bu xel karşında sabırlık, nıklık, hem Islamnı saklau kirek digen. Nık bulu… Vakıygalar olı buluı sebeplí sabırlı bulu… Bilgílí zaman öçön sabırlık kürsetü. Bír mizgíl öçön sabırlık dip eytílmes. Ozon vakıt öçön bulgan nersegesabırlık diíle. Nıklık öçön de, kurkınıç, dehşet birüçí vakıygalar buluı kireklí… Bu vakıtta nıklık kürínír. Höcümner, yâla yâgular, yalgan, avır süzler, törme, sörgínner, ütírütílegí, barısı… Hem «xamiyâtí islamiyâ»- yâg`ni aşkın revíşteIslamga sarılu, monarda karalı bulu, köçlö omtılu…

Yugıyse, alga kitíş bulmıyça, bír urında kalu, zarar kürílír digen. Lekin bu Mexdidebulmayâçak. Tik Mexdi bílínsín gínedip eyte. Şul ki, cemgıyâtníñtiz añlauçı, akıllı kíşíleríndebu olı xízmetníñbaşka şiklí, zararlı maksatlarga yûnelmegen buluı añlaşılsın öçön dip añlatkan Said Nursi. Yâg`ni bu xízmetlerníñAllahrizası öçön bulganlıgı kürínsín öçön…

2011-04-21 18:51:28

About this site | Ana sexifesíne tírke | Add to favorites | RSS Feed
Birídegí meğlümatlar, alarnιñ bu sitege iye ikenlíklerín tanιtu şartlarιnda ğιna, tüleüsíz rewíşte sιñarlana (kopiyelene) hem taratιla ala.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net