Mexdi (gs) Xezretlerí niçík tanılaçak? (Xz. Mexdiníñ (gs) fizik üzínçelíklerí)


Peygamberíbíz (sgv) xedislerínde Xz. Mexdiníñ (gs) hem fizik sıyfatları hem exlakıy, meg`nevi sıyfatları xakında bik küp tanıtuçı meg`lumatlar birgen. Xz. Mexdi (gs) exlagınıñ üzíníñ exlagına oxşayâçagın bíldírgen, anıñ Allahtan kurkuın hem exlagın maktagan. Peygamberíbíz (sgv) Xz. Mexdiníñ kíşílerníñ hem dönyadagı  hem Axirettegí kotılularına vesile buluçı bik kıymmetlí kíşí bulganlıgın añtatkan.

Soñgı bírniçe un yıl íçínde cir yözönde barlıkka kilgen xaos, zolım, tírror hem sugış moxití, fítneler, açlık, cir títrülerí Xz. Mexdi (gs) kilgenlígíníñ galemetlerí. Bularnı bílü de mösölmannarnı Xz. Mexdiníñ (gs) kilü galemetlerí turında hem Xz. Mexdiníñ (gs) sıyfatları xakında tagın da cíntíklí, tiren meg`lümat  iyâsí buluga ítere. Bu tíma buyınça öyrenílgen her yaña meg`lümat mösölmannarnıñ dulkınlanuın tagın da arttıraçak.

Peygamberíbíz (sgv) mösölmannarnı Axır Zamanda kilüçí Xz. Mexdi (gs) bílen şatlandırgan. Peygamber Efendíbíz (sgv) bu şatlıklı xeberní şulay bíldírgen:

«… Dönya gömörönnen bír kön gíne kalsa da,  Allah miním Exli Beytímnen (nesílímnen) bír şexís cibereçek. Ul dönyanı (monnan alda) zolım íçínde bulganı kíbík gadíllík bílen tutıraçak.» (Sünen Abu Daud, 14 nçí cild, 402 nçí bit)

Bu xeber imanlılarnıñ söíníç hem dulkınlanuların arttıruçı bik zur şatlık. Peygamberíbízníñ (sgv) xedislerí bílen bírge, Islam galimnerí de, yeşegen vakıtlarınnan alıp köníbízge xetlí kilíp citken kul`yâzma eserlerí arkılı, şul zamannardan alıp xezírgígeçe, bu olı şatlıknıñ dulkınlanuın, söíníçín taşıgannar; imanlılar öçön bu tímanıñ canlı kaluın hem küzetílüín buldırgannar. Míne bíz yeşegen devírde de bulıp bítken galemetler bízge Xz. Mexdi (gs) çıgışınıñ yakın buluın kürsete.

Şulay itíp, yeşegen devíríbízde cir yözönde barlıkka kilgen xaos, zolım, tírror hem sugış moxití, fítneler, açlık, cir títreülerí Xz. Mexdi (gs) kilgenlígíníñ galemetlerí. Bularnı bílü de, mösölmannarnı Xz. Mexdiníñ (gs) kilü galemetlerí hem Xz. Mexdiníñ (gs) sıyfatları xakında tagın da cíntíklírek meg`lümat  iyâsí buluga ítere. Bu tíma buyınça öyrenílgen her yaña meg`lümat mösölmannarnıñ dulkınlanuın tagın da arttıraçak.

Peygamberíbíz (sgv) xedislerínde Xz. Mexdiníñ (gs) fizik sıyfatları şul şikílde urın ala:

Xz. Mexdi (gs) Peygamberíbíz (sgv) nesílínnen

Bötön peygamberler de bír ük nesílden. Xedislerde bíldírílgençe, Xz. Mexdi de şul nesílden kile. Xalık arasında Peygamberíbíz (sav)níñ nesílínnen kilgennerge «seyid» diíle.

Xz. Mexdiníñ (gs) Peygamberíbíz (sgv)níñ nesílínnen kilgenlígín bíldírtken xedislerníñ bír ölöşö şul revíşlí:

Xz. Gali (rg) rivayâtíne küre, Peygamberíbíz (sgv) şulay boyırdı: « Kıyâmet kubuı öçön vakıttan barı tik bír können başka vakıt kalmagan bulsa da, Allah miním Exli Beytímnen bír zatnı (Mexdiní) cibereçek.» (Sünen Abu Daud 5/92)

Miním Exli Beytímnenbír şexís bötön dönyaga xakim buluga kader könner hem kiçeler bítmes. (En Necmus Sakib, Uk`yâlı)

Segıyd bin El Müsseybten, Peygamberíbíz (sgv) şulay boyırdı: «Xz. Mexdi (gs) kızım Fatıymanıñ nesílínnen.» (Sünen Ibn Mece, 10/348)

Xz. Mexdi (gs) bílen şatlanıgız. Ul Koreyşten hem Exli Beytímnen bír kíşí. (Kitabül Bürxan Fi Galemetil Mexdi El Axıyri Zeman, 13 nçí bit)

Xz. Mexdi (gs) miním balalarımnan bírsí.Yözí kük yözönde balkıgan yoldız kíbi. (Ali bin Sultan Muxammed El Kari El Xanefiníñ «Risaletül Meşrab El Verdi Fi Mezxebil Mexdi»)

Peygamberíbízden (sgv):

Miním nesílímnen bulgan 40 yâşíndegí Xz. Mexdi (gs). Yözí kük yözönde balkıgan yoldız kíbi. (Ali bin Sultan Müxammed El Kari El Xanefiníñ «Risaletül Meşreb El Verdi Fi Mezxebil Mexdi»)

Rasulüllah (sgv):

«Xz. Mexdi (gs) miním balalarımnan. Anıñ yözí balkıgan yoldız kíbík.» (Uk`yâlı, «En Necmus Sakib Fi Beyâni Ennel Xz. Mexdi Min Eüledi Gali bin Ebi Talib Alet Temam vel Kamal»)

Yözí matur hem nurlı

Ul (Xz. Mexdi (gs) matur bír yâş  ígít kíşí, matur yözlí. Yözíníñ nurı başına hem çeçleríníñ karalıgına xetlí küterílír. (Xz. Mexdilík hem Imamiyâ, 153 nçí bit/ Ikdüd Dürerden)

Yözí balkıgan yoldız kíbík nurlı. (El Kavlül Muxtasar Fi Galemetil Mexdi El Muntazar, 33 nçí bit)

Peygamberíbíz (sgv): « Miním nesílímnen buluçı 40 yâşíndegí ul - Xz. Mexdi (gs). Yözí kük yözönde balkıgan yoldız kíbík»,- dip boyırgan. (Gali bin Sultan Müxammed El Kari El Xanefiníñ «Risaletül Meşreb El Verdi Fi Mezxebil Mexdi»)

Rasulüllah şulay boyırgan:

«Xz. Mexdi (gs) miním balalarımnan. Anıñ yözí balkıgan yoldız kíbík.» (Uk`yâlı, «En Necmus Sakib Fi Beyâni Ennel Xz. Mexdi Min Eüledi Gali bin Ebi Talib Alet Temam vel Kamal»)

«Matur yözlí. Yözíníñ nurları aña böyöklík birír.» (Meriy bin Yusuf bin Ebi Bekr bin Exmed bin Yusuf El Makdisi «Faraidu Favaidil Fikr Fil Imam El Mexdi El Muntazar»)

«Ul Xz. Mexdi (gs) urta buylı hem matur yözlí bír yâş ígít. Çeçlerín cilkeleríne töşer. Yözíníñ nurı çeçíníñ, sakalınıñ hem başınıñ karalıgında kön kíbík balkır hem aña böyöklík birír.» (Uk`yâlı, «En Necmus Sakib Fi Beyâni Ennel Xz. Mexdi Min Eüledi Gali bin Ebi Talib Alet Temam vel Kamal»)

Anıñ yözí balkıgan yoldız kíbík.  (Meriy bin Yusuf bin Ebi Bekr bin Exmed bin Yusuf El Makdisi «Faraidu Favaidil Fikr Fil Imam El Mexdi El Muntazar»)

Tíşlerí nurlı

Tíşlerí nurlı… (Ali Bin Xusamítdin El Muttaki)

YÂnagında miñí bar

Xz. Mexdi (gs) kuí sakallı, algı tíşlerí nurlı, yözí miñlí, açık mañgaylı. (Meriy bin Yusuf bin Ebi Bekr bin Exmed bin Yusuf El Makdisi «Faraidu Favaidil Fikr Fil Imam El Mexdi El Muntazar»)

Yözönde bír miñí bar. (Ali Bin Xusamítdin El Muttaki)

YÂnagında íncíge oxşagan, bír yoldız kíbík yözín nurlandırgan bír işaret bar. (Müxemmed Bin Rasül El Xusíyni El Berzenci, «Kıyâmet Galemetlerí», Pamuk neşriyâtı, Naim Erdogan tercímesí)

Cilkesínde nübüvvet (peygamberlík) tamgası bar

Xz. Mexdiníñ (gs) cilkesínde Peygamberíbízdegí (sgv) kíbík peygamberlík  tamgası bulaçak. (El Kavlul Muxtasar Fi Galemetil Mexdi El Muntazar, 41 nçí bit)

Cilkesínde Peygamber (sgv)níñ galemetíbar. (El Kavlul Muxtasar Fi Galemetil Mexdi El Muntazar, 23 nçí bit)

Cilkesínde Peygamber (sgv)níñ tamgasıbar. (Kıyâmet galemetlerí, Berzenci, 163 nçí bit)

Xedislerden añlaşılgança, Xz. Mexdiníñ (gs) ikí cilke arasında Xz. Möxemmed (sgv)de de bulganı kíbík, bír açık galemet buluçı «peygamberlík tamgası» bar.

Cabir bin Semüreden rivayât itíle: «Rasulüllahnıñ tamgası kügerçín yomırkası kíbík yomrı idí». (Sünen Tirmizi, 6/126)

Ebu Saib bin YÂzidten rivayât itíle: « Küzím Peygamberíbíz (sgv)níñ ikí cilkesí arasındagı tamgaga töştí.» (Sünen Tirmizi, 6/126)

Xz. Mexdi (gs) kara çeçlí

Yözíníñ nurı başına hem çeçleríníñ karasına xetlí küterílír. (Xz. Mexdilík hem Imamiyâ, 153 nçí bit, Ikdüd Dürerden)

« Ul yâş kíşí. Urta buylı. Matur yözlí. Çeçlerí cilkelerín östöne töşer. Yözíníñ nurları aña böyöklík birír. Kara çeçlí.. kara sakallı». (Meriy bin Yusuf bin Ebi Bekr bin Exmed bin Yusuf El Makdisi «Faraidu Favaidil Fikr Fil Imam El Mexdi El Muntazar»)

«Ul (Xz. Mexdi (gs), urta buylı hem matur yözlí bír yâş ígít. Çeçlerí cilkelerí östöne töşer. Yözíníñ nurı çeçíníñ, sakalınıñ hem başınıñ karalıgında kön kíbík balkır hem aña böyöklík birír.» (Uk`yâlı, «En Necmus Sakib Fi Beyâni Ennel Xz. Mexdi Min Eüledi Gali bin Ebi Talib Alet Temam vel Kamal»)

Xz. Mexdi (gs) kiñ geüdelí

«Írí geüdelí…» (Uk`yâlı, «En Necmus Sakib Fi Beyâni Ennel Xz. Mexdi Min Eüledi Gali bin Ebi Talib Alet Temam vel Kamal»)

Karını (aşkazanı) zur, ikí bot araları açık…» (Faraidu Favaidil Fikr Fil Imam El Mexdi El Muntazar», 13 nçí bit)

«Ikí bot arası açık…» (Meriy bin Yusuf bin Ebi Bekr bin Exmed bin Yusuf El Makdisi «Favaidu Favaidil Fikr Fil Imam El Mexdi El Muntazar»)

«Mañgaí kiñ.»  (Xedis Xz. Mexdi başınıñ da zur buluına işaret ite.) (Ali bin Xusamutdin El Müttaki, Celelítdin Suyutinıñ tasnifınnan xedisler – Axıyr Zeman Mexdisíníñ galemetlerí, 22 nçí bit.)

Aş kazanı taraflarınıñ kiñ buluı

Karını zur, ikí bot araları açık…» (Faraidu Favaidil Fikr Fil Imam El Mexdi El Muntazar», 13 nçí bit)

Ayâk aralarınıñ kiñ buluı

Xz. Mexdiníñ (gs) aş  kazanı tarafları kiñ bulganlıgınnan, gadeti bularak bot araları da kiñ bulaçak.

Ul, mañgaí açık…karını zur, ikí bot araları kiñ… (Faraidu Favaidil Fikr Fil Imam El Mexdi El Muntazar», 13 nçí bit)

Ikí bot arası açık… (Meriy bin Yusuf bin Ebi Bekr bin Exmed bin Yusuf El Makdisi «Favaidu Favaidil Fikr Fil Imam El Mexdi El Muntazar»)

Xz. Mexdi (gs) mehabetlí (írí geüdelí) şexís bulaçak

«Ul (Xz. Mexdi (gs)… mehabetlí şexís.» (Ikdüd Dürer)

«Xz. Mexdi (gs) bír Beni Israil kíşísí sıman. (Tışkı küríníşí alarga oxşar. Yâg`ni mehabetlí hem zur.)» (Kitabul Burxan Fi Gplyâmyâtil Mexdi El Axıyri-z Zaman, 23-30 nçı bitler)

Xz. Mexdiníñ (gs) tözílíşí Beni Israil sıman

Xz. Mexdiníñ (gs) buí, sını Beni Israil iríníkí sıman. (El Kavlul Muxtasar Fi Galyâmyâtil Mexdi El Muntazar, 36 29)

Cisímí-tení Israilníkí. (Kitabul Burxan Fi Alyâmyâtil Mexdi El Axiriz Zaman, 24)

Xz. Mexdi (gs) Beni Israilden bírer kíşí sıman. (Tışkı küríníşí alarga oxşar. Yâg`ni mehabetlí hem zur.) (Kitabul Burxan Fi Alyâmyâtil Mexdi El Axiriz Zaman, 23 30)

Kaşları dulkın sıman

«Kaşı dulkın sıman…»  ( Muxammed Bin Rasul El Xusíyni El Berzenci, «Kıyâmet Galemetlerí», Pamuk neşriyâtı, Naim Erdogan tercímesí, 163 nçí bit)

Teníníñ tösí

Xz. Mexdiníñ (gs) tösí garabi (gareplerníkí kíbík)…(Ibn Xacer El Mekki; «El Kaulyul Muxtasar Fi Alyâmyâti El Mexdi El Muntazar», 15-75 nçí bitler). Garep milletíníñ tení kızıl bílen ak kuşılgan tösten gıybaret.

Peygamberíbízníñ (sgv) tení de bíraz kızıllangan ak töste idí. Lekin, teníníñ küríngen ölöşlerí koyâş, cil te`sirínnen kara tuplırakka evíríldí. Rivayâtlerden Xz. Mexdi (gs) teníníñ tösí de Peygamberíbíz (sgv) bílen bír töste bulaçagı añlaşıla. Bír rivayâtte Rasulüllahnıñ (sgv) ten tösí şulay tasvirlana:

Enes bin Melikten, Peygamber (sgv) teníníñ tösí turında şulay didí: «Ak idí, lekin aklıgı bíraz kara tuplırak idí.» (Ibn Kesir, Şemailir Rasül, 28 nçí bit)

Kızıl bílen kuşılgan nurani (nurlı) ak idí.(Ibn Kesir, Şemailir Rasül, 28 nçí bit)

Kara tuplı bulaçak. (Kıyâmet galemetlerí, 163 nçí bit; El Kaulyul Muxtasar Fi Galyâmyâti El Mexdi El Muntazar, 43 nçí bit)

Xedislerde Xz. Mexdiníñ (gs) kiñ hem mehabet tözílíşí bílen bírge, başınıñ zur bulaçagı da bíldíríle:

Xz. Mexdi (gs) min(ím nesílím)nendír. Mañgaí kiñ  hem açık. (Imam Şarani «Ülím-Kıyâmet-Axiret hem Axır Zaman galemetlerí», Bedír neşriyâtı, 432-448 nçí bitler)

Xedisten añlaşılgança, Xz. Mexdiníñ (gs) mañgay ölöşö zur hem şulay itíp ul zur başka da iyâ.

YÂşí

Xedislerde bíldírílgen, Xz. Mexdi (gs) ciberílgen bularak tílge alıngan yâşí - anıñ üz vazıyfasın başlagan, kíşíler tarafınnan tanılgan hem xízmetlerí kíşíler tarafınnan kürílgen, küzetílgen yâşín añlata.

YÂşí 30 bílen 40 arasında bulgan xelde ciberíleçek.

Xz. Mexdi (gs) miním balalarımnan. Ul 40 yâşínde. (El Kaulyul Muxtasar Fi Alyâmyâti El Mexdi El Muntazar, 41 nçí bit)

Xz. Mexdi (gs) miním nesílímnen. Ul 40 yâşínde. Yözí balkıgan yoldız sıman…(Meriy bin Yusuf bin Ebi Bekr bin Exmed bin Yusuf El Makdisi «Faraidu Faraidil Fikr Fil Imam El Mexdi El Muntazar»)

«Ul yâş bír ígít.» (Meriy bin Yusuf bin Ebi Bekr bin Exmed bin Yusuf El Makdisi «Faraidu Favaidil Fikr Fil Imam El Mexdi El Muntazar»)

Borını

Anıñ mañgaí kiñ, borını ise níçke bulaçak. (Tirmizi / Böyök xedis cıíntıgı, Rudani, 5 nçí cild, 365 nçí bit)

Mañgaí kiñ, borını nurlı.(Gasırnıñ kötílgen kíşísí –Xz. Mexdi, Adil Gökbayrak, 28 nçí bit)

«… kíçkíne borınlı…» ( Müxammed Bin Rasül El Xusíyni El Berzenci, «Kıyâmet Galemetlerí», Pamuk neşriyâtı, Naim Erdogan tercímesí, 163 nçí bit)

Sakalı

Sakalı mul hem íş bulaçak. (El Kaulyul Muxtasar Fi Galyâmyâti El Mexdi El Muntazar, 23 nçí bit)

Sakalı íş. (Kıyâmet galemetlerí, Berzenci, 163 nçí bit)

«Ul yâş kíşí. Urta buylı. Matur yözlí. Çeçlerí cilkelerí östöne töşer. Yözíníñ nurları aña böyöklík birír. Kara çeçlí. Kara sakallı.» (Meriy bin Yusuf bin Ebi Bekr bin Exmed bin Yusuf El Makdisi «Faraidu Favaidil Fikr Fil Imam El Mexdi El Muntazar»)

«Ul (Xz. Mexdi (gs), urta buylı hem matur yözlí bír yâş ígít. Çeçlerí cilkelerí östöne töşer. Yözíníñ nurı çeçíníñ, sakalınıñ hem başınıñ karalıgında kön kíbík balkır hem aña böyöklík birír.» (Uk`yâlı, «En Necmus Sakib Fi Beyâni Ennel Xz. Mexdi Min Eüledi Gali bin Ebi Talib Alyât Temam vel Kamal»)

«Xz. Mexdi (gs) kuí sakallı…» (Meriy bin Yusuf bin Ebi Bekr bin Exmed bin Yusuf El Makdisi «Faraidu Favaidil Fikr Fil Imam El Mexdi El Muntazar»)

Buí

Xz. Mexdi (gs) urta buylı balaçak. (El Kaulyul Muxtasar Fi Galyâmyâti El Mexdi El Muntazar, 41 nçí bit)

Peygamberíbíz (sgv)níñ de Xz. Mexdi (gs) kíbík urta buylı ikenlígín rivayâtlerden öyrenebíz:

Enes bin Melik rivayâtlerde boyırdı: «Allah ilçísí (sgv) urta buylı idí.»

Bílíngençe, xediste ütíp kitken «rab`a»  süzí normal ye ise urta buynı añlata. Lekin normal buy öçön ozon sanalgan şexíske karata bír çik bar. Çönki buy xucasınıñ karışı bílen (4 barmak, 2 tırnak ozonlıgı) 7 karış kader bulgan buyga normal diíle. (Tirmizi, Şemaili Şerif, 15 nçí bit)

Törlí çıganaklarda Xz. Mexdi

Exli Sönnet çıganaklarınnan başka çıganaklarga karaganda da, Xz. Mexdi (gs) bílen beylí oxşaş meg`lümatlarnıñ urın aluın kürebíz.

Ürnegí: Xz. Mexdi (gs) çıgar aldınnan yalgan mexdilerníñ çıguvı hem alarga kíşíler tarafınnan ig`tibar itílmeví, bu vakıygalar bulganda Xz. Mexdiníñ (gs) ríaktsiyâ kürsetmeví, Axır Zaman bularak isímlengen bu devírde kíşíler exlagında böyök bozılularnıñ yâşeneçegí, kaybír kímselerníñ xeírlí, kaybírleríníñ ise xeírsíz buluı hem bír ölöşöníñ helak buluı, çıgışınnan alda cir yözönde exlakıy bozılularnıñ buluı, inkarçí xakimnerníñ, turı yuldan taypılgan galimnerníñ buluı, kíşí xízmet xaklarınıñ azayûı, ribanıñ (protsíntlar bílen íş itüníñ) taraluı, zinanıñ kübeyûí, turı yuldan íragayû, açlık hem sugışlarnıñ buluı, Xz. Mexdi (gs) çıgışınıñ galemetlerí bularak Sufyânnıñ kilíp çıguı, bír gaskerníñ cirge kíríp yûgaluı, bír tavış işítílüí hem Beni Gabbastan bulgan bír kíşíníñ helak buluı, Beydanıñ cirge ígıluı, bu galemetler bír-bír artlı bulıp, tesbixníñ bír-bír artlı kilgen töymelerín xetírletüí, Xz. Mexdiníñ (gs) ozon vakıtka yûgalıp toruı hem kíşílerníñ bír ölöşö tarafınnan imannarın yûgaltuları, kükten kilgen tavış dönyadagı bötön kíşíler tarafınnan işítílgennen soñ Xz. Mexdiníñ (gs) zuxur itüí (urtaga çıguı), Xz. Mexdiníñ (gs) çıguı işítílgen vakıtta kíşílerníñ anıñ xakimiyâtí, xalifetí karşında baş iyulerí, Xz. Mexdiníñ (gs) Xz. Söleyman (gs)  hem Xz. Davıt (gs) kíbík xököm birüí, Islam exlagın bötön dönda urnaştıruı hem Islamnı tírílteçegí, Xz. Mexdiníñ (gs) zolım hem xaksızlık bílen tulgan dönyanı gadíllík hem tigízlík bílen tutıruı, Xz. Mexdiníñ (gs)Peygamberíbíz (sgv) yulınnan baruı, Peygamberíbíz (sgv) din exlagın urnaştırgan kíbík, Xz. Mexdiníñ (gs) de kíşílerníñ yâñlış inanuların hem uydırmaların yûk itüí hem dinní asılına kaytaruı, Peygamberíbíz (sgv) vakıtında yeşegen mösölmannarnıñ Xz. Mexdi (gs) zamanında yeşegennerden könleşüí, sannarı öç yözden bíraz gına artık bulgan bik ez kíşíníñ Xz. Mexdige (gs) iyerüí, yârdemçíleríníñ 313 kíşí buluı, Izgí Emanetlerní (peygamberlerden (sgv) kalgan eybírlerní) tabuı, çıgaruı, kıyulıgı hem yugarı exlakıy sıyfatlarga iye buluı, üz ixtıyâcların kíşílerge bíldírmeüí hem kíşílerníñ aña (Xz. Mexdige (gs) moxtac buluları, gadíllígí, gıylím iyâsí ikenlígí, Xz. Möxemmed (sgv) nesílínnen buluı, mehabet hem samimi buluı, matur yözlí hem matur çeçlílígí, níçke borınlı hem yözíníñ kiñ buluı bíldíríle.

« Xz. Mexdi miním balalarımnan. Anıñ yözí balkıgan yoldız kíbík.» (Uk`yâlı, «En Necmus Sakib Fi Beyâni Ennel Xz. Mexdi Min Eüledi Gali bin Ebi Talib Alyât Temam vel Kamal»)

Netice

Makale buyınça Peygamberíbíz (sgv) xedislerí arkılı Axır Zamanda çıgaçak Xz. Mexdiní (gs) tanıttıruçı meg`lümatlarga kagıldık. Peygamberíbíz (sgv) bu xedislerínde Xz. Mexdiníñ (gs) hem fizik sıyfatları hem exlakıy, meg`nevi sıyfatları xakında da bik küp tanıtuçı meg`lumatlar birgen. Xz. Mexdi (gs) exlagınıñ üzíníñ exlagına oxşayâçagın bíldírgen, anıñ Allahtan kurkuın hem exlagın maktagan. Peygamberíbíz (sgv) Xz. Mexdiníñ (gs) kíşílerníñ hem dönyadagı  hem Axirettegí kotılularına vesile buluçı bik kıymmetlí kíşí bulganlıgın añtatkan hem Xz. Mexdi (gs) kilíp çıkkan vakıtında «kar östönnen söríne-söríne de bulsa, aña iyerüní» boyırgan:

Ibn Ebi Şeybe ve Naim bin Xammad «Fiten» isímlí eserden, Ibn Mace hem Ebu Naim ise monı Ibn Masgudtan işíttíler. Ul didí: … «Ul (Xz. Mexdi (gs) cir yözíne xuca bulır hem üzínnen alda basım (izílü) hem zolım bílen tulgan cir yözín gadíllík bílen tutırır. Sízden Aña kaysıgız citíşse, kar östönnen söríníp bulsa da kilsín, Aña kuşılsın. Çönki  Ul Xz. Mexdi (gs).» (Axır Zaman Mexdisíníñ galemetlerí, Calaíltdin Suyuti, 14 nçí bit)

Yeşegen zamanıbız 1400 yıl zarıgıp kötílgen, Peygamberíbíz (sgv) bízní üzí bílen şatlandırgan bu tarixi vakıyganıñ tormoşka aşuı yakınaygan vakıt. Bu xakıykatní añlagan hem Xz. Mexdi (gs) kilíp çıkkanında anıñ yanında bulu xörmetíne iríşírge tílegen bötön mösölmannar makale buyınça añlatılgan, Peygamberíbíz (sgv) xedislerínde birgen meg`lümatlarnı bik ig`tibarlı itíp ukuları, bu kotlı, izgí şexísní dörös itíp tanuları öçön bötön sebeplerge de mörecegat itülerí kireklí. Çönki bu  meg`lümatlarnıñ ig`tibar bílen cíntíklenílüí bu kotlı şexísníñ tanıluı öçön, Allahnıñ röxsetí bílen, bír yul kürsetüçí bulaçak.

Hiçşiksíz, Islam diníníñ asılına kaytuına hem Kor`en exlagınıñ bötön cir yözíne xakim buluına vesile bulaçak, mösölmannar arasında böyök bírlík buldıraçak şundıy kotlı zatka nigíz ezírleü hem yârdemçí bulu mösölmannar östöndegí ehemmiyâtlí cavaplılıklardan. Xz. Mexdi (gs) kíbík  izgí, kotlı şexísníñ yakınnarınnan bulu, aña distekçílík itü, bötön kíşílerge yûnelgen xeírlí íşlerde yaña yârdem ite alu, bötön kíşíler öçön de böyök nig`met hem derece.

Soñgı bírniçe un yıl cir yözönde barlıkka kilgen xaos, zolım, tírror hem sugış mohití, fítneler, açlık, cir títrülerí Xz. Mexdi (gs) kilgenlígíníñ galemetlerí. Bularnı bílü de mösölmannarnı Xz. Mexdiníñ (gs) kilü galemetlerí hem Xz. Mexdiníñ (gs) sıyfatları xakında tagın da cíntíklírek meg`lümat  iyâsí buluga ítere. Bu tíma buyınça öyrenílgen her yaña meg`lümat mösölmannarnıñ dulkınlanuın tagın da arttıraçak.

Peygamberíbíz (sgv) mösölmannarnı Axır Zamanda kilüçí Xí. Mexdi (gs) bílen şatlandırgan. Peygamber Efendíbíz (sgv) bu şatlıklı xeberní şulay bíldírgen:

«… Dönya gömörönnen bír kön gíne kalsa da,  Allah miním Exli Beytímnen (nesílímnen) bír şexís cibereçek. Ul dönyanı (monnan alda) zolım íçínde bulganı kíbík gadíllík bílen tutıraçak.» (Sünen Abu Daud, tom 14, 402 nçí bit)

Bu xeber imanlılarnıñ söíníç hem dulkınlanuların arttıruçı bik zur şatlık. Peygamberíbízníñ (sgv) xedislerí bílen bírge, Islam galimnerí de, yeşegen vakıtlarınnan alıp köníbízge xetlí kilíp citken kul`yâzma eserlerí arkılı, şul zamannardan alıp xezírgígeçe, bu olı şatlıknıñ dulkınlanuın, söíníçín taşıgannar; imanlılar öçön bu tímanıñ canlı kaluın hem küzetílüín buldırgannar. Míne bíz yeşegen devírde de bulıp bítken galemetler bízge Xz. Mexdi (gs) çıgışınıñ yakın buluın kürsete.

2011-04-21 16:29:54

About this site | Ana sexifesíne tírke | Add to favorites | RSS Feed
Birídegí meğlümatlar, alarnιñ bu sitege iye ikenlíklerín tanιtu şartlarιnda ğιna, tüleüsíz rewíşte sιñarlana (kopiyelene) hem taratιla ala.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."