Allah, yöreklerínde xastalık bulgannar xakında Kor`ende bízge bíldíre


ÜZ AKILLARINA KÜRE MÖ`MINNERNÍ  YÂLGIŞLIK ÍÇÍNDE DIP UYLARLAR

Mönafiklar hem yöreklerínde çir bulgannar şulay eyteler idí: "Bu mösölmannarnı dinnerí aldadı bit", – dip. Yugıyse, bíreü Allahka tevekkel kılsa, Allah, şiksíz, östön hem köçlö buluçı, xököm hem xikmet iyâsí... (Enfel (Tabış) süresí,49)

Hem (yañadan) üzleríne: "Kíşíler iman itken kíbík, síz de iman itígíz", – diyílse, alar:"Bíz axmaklar ışangan kíbík ışanıykmı?", – diler. Añ bulıgız! Elbette, alar üzlerí axmaklar, lekin bílmiler. (Bakara (Sıyır) süresí, 13)

PEYGAMBERGE HEM MÖSÖLMANNARGA AKIL ÖYRETÍRGE TIRIŞIRLAR

Üzleríne:  “Cir östönde fítne çıgarmagız” dip eytílgende: “YÛk bíz bozmıybız, belki tözetebíz”, diler. Añ bulıgız! Çınlıkta nek` üzlerí asıl fesed (fítne) kıluçılar, lekin şunı sizmesler. (Bakara (Sıyır) süresí, 11-12)

Musa kavímíne eyttí:"Döröslökte, Allah sízge sıyır bugazlarga boyıra".

Alareyttíler:"Bíznísıyırbugazlargakuşıpmesxerekılasıñmı?"

Musaeyttí:"Cahillerden buludanAllahkasıyınamın".(Bakara (Sıyır) süresí, 67)

Egahbul! Pak` (östemeler bulmagan) din barıtik Allahnıkı. Allahtanbaşkasınımnarnıdusitüçíler (şulay eyteler) “Bíz  alarga  bízní  Allahka yakın  kılsınnar öçön gıybadetkılabız.”Elbette, Allah alar arasında ixtilaf (kapma-karşılık) itken nerselerí turında xököm bireçek...(Zümera (Xalık törkímí) süresí, 3)

Delillerígízníñ yalgan buluı sebeplí “busı – xeram ve busı – xelel”, - dip eytmegíz! Çönki Allahka karata yalgan kıluçılar bulırsız...(Nexíl (Umarta kortları) süresí, 116)

...Allah yulında cannarı hem malları bílen sugışunı mekrüh kürdíler: “bír-bírsíne bu kızu könde sugışka barıp yörme”, -didíler. Sin alarga eyt: "Cehennem utı tagın da íssírek", eger añlasalar.(Teübe süresí, 81)

IMAN ŞÖBHESÍ ÍÇÍNDELER

Kíşíler arasında şundıyları da bar ki: “Alar Allahka hem axiret köníne ışandık”, - diler, lekin üzlerí ışanuçı tügíller. (Süz bílen) Allahnı hem mösölmannarnı aldamakçı bulalar, lekin hiç aldıy almaslar, fekat üzlerín aldıylar, şunı sizmiler. (Bakara (Sıyır) süresí, 8-9)

Egah bulıgız, çınnan da alar Rabbılarına kavışuları turında  şöbhe  íçíndíler. Egah bulıgız, Ul – Allah bílímí ve kodretí bílen hernersení çolgap aluçıdır. (Füssilet (Añlatıldı) süresí, 54)

Ey iman itkenner! Sízge ni buldıki? "Allah yulına sugışka çıgıgız?", -  dip eytílgeç, avırayıp cirge salınasız. Yûksa axiretní taşlap dönya tíríklígíne gíne aldanasızmı? Kiaxiret nerselerí yanında dönya nerselerí – bik az nersedír. (Teübe süresí, 38)

ŞAYTANNIÑ TE`SIRÍNE CIÑÍL BIRÍLÍRLER

Şaytan alarga iríklí buldı, alarnı üzíne kol ittí, Allah zíkírí bulgan Kor`en vegazlerín hem xökömnerín alarga onottordo, ul monafik`lar şaytan gaskerlerídír. (Mücadele (Bexesleşü) süresí, 19)

Bíreü Kor`enge ışanudan ye ise anıñ bílen gamel kıludan baş tartsa, ul kíşíní Bíz şaytanga tapşırırbız, ul şaytan aña yakın bulır, hiç ayırılmas. Ul şaytannar, üzleríne iyergennerní yuldan yâzdırırlar, şulay bulsa da ul kíşíler bíz xak yuldabız dip zan kılırlar. (Züx`rüf (Zinnetlenü) süresí, 36-37)

KURKAKLAR

Ul monafik`lar çınnan da bíz sízníñ bílen bírge mö`minnerbíz dip Allah isímí bílen ant iteler, xelbuki üzlerí sízden tügíller. Alar barı kurkak bír tuplılık (Teübe süresí, 56)

...Alardan bír cemegat te Möxemmed g-m yanına kilíp: “öyleríbízní saklauçı yûk, bízge kaytırga röxset bir”, - didíler, yugıyse, öylerí saklanmış idí. Kialar kaçarga gına yul karıylar idí.(Exzab (Gaskerler) süresí, 13)

DINGE KARATA  MÖNESEBETLERÍ ZEGIF HEM TÍLEKSÍZ

Eger sin alardan sorasañ, ant bulsın: "Üzara uynap-kölöp söyleşebíz", – dip eytírler, sin alarga eyt: "Síz Allahnı ve Anıñ ayâtlerín ve Anıñ rasülín mesxere itesíz mí?”. Gozír kürsetmegíz. Síz iman itkennen soñ inkarga kírdígíz  ... (Teübe süresí, 65-66)

... Alarga: "Kilígíz, Allah yulında sugışıgız ye ise üzígízní yaklap sugışıgız", – diyílgenínde, “Bíz sugışunı bílsek, elbette, sízge iyeríp sugışka çıgar idík”, -  didíler. Ul könní alar imanga karaganda köfírlíkke yakınrak idíler. Şulay itíp alar küñíllerínde bulmagan nersení tíllerí bílen söyliler idí... (Gimran süresí, 167)

Eger siníñ bílen sugışka çıgarga tíleklerí bulsa idí, elbette, sugışka kirek nerselerní xezírler idíler. (Teübe süresí, 46)

Bay bulıp ta sugıştan kalu öçön röxset soragan monafik`larga gezab bulır. Alar öyde kaluçılar bílen kalunı saylarlar.  (Teübe süresí, 93)

TIZ ÖMÖTSÍZLÍKKE BIRÍLÍRLER

Eger adem balasına nig`met birsek, ul şökörden baş tartır, yanı bílen eylenír, yıraklaşır. Hem eger anı kaza avırlık totsa, ömötsízlíkke birílír. (Isra (Töngí seyâxet) süresí, 83)

Eger kíşílerge baylık, selametlík rexetlíklerín tatıtsak, anıñ öçönşatlanır, ve eger üzlerí kesíp itken gönahları sebeplí naçarlık iríşse, şul vakıtta uk ömötlerín özerler. (Rum süresí, 36)

2011-04-20 20:03:43

About this site | Ana sexifesíne tírke | Add to favorites | RSS Feed
Birídegí meğlümatlar, alarnιñ bu sitege iye ikenlíklerín tanιtu şartlarιnda ğιna, tüleüsíz rewíşte sιñarlana (kopiyelene) hem taratιla ala.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net